Historia powstania służb sanitarnych w Polsce sięga do dnia 8 lutego 1919 roku, w którym opublikowana została w dzienniku ustaw Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna wprowadzona w formie dekretu podpisanego przez Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ministrów – Ignacego Paderewskiego i Ministra Zdrowia Publicznego – Tomasza Janiszewskiego. Ustawa ta stanowiła podstawę do organizacji i działania całej służby zdrowia w odradzającej się RP, zarówno w części zapobiegawczej, jak i leczniczej.

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podobnie jak sto lat temu jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych,  zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, kształtowanie właściwych postaw, a tym samym umacnianie zdrowia publicznego.

Obecnie aktem prawnym określających zadania i zakres funkcjonowania służb sanitarnych jest ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którą służby sanitarne sprawują nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, higieniczno – sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt, pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Zadania swoje Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje poprzez nadzór zapobiegawczy, bieżący nadzór sanitarny, a także poprzez prowadzenie działań oświatowo – zdrowotnych.

PlayPause
Slider

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomsku na przestrzeni lat