Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w ramach realizacji zadań ustawowych sprawuje bieżący nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia i wykonuje badania wody pochodzącej:

  1. Z urządzeń wodociągowych (tzw. wodociągów publicznych);
  2. Z indywidualnych ujęć wody wykorzystywanej przez podmioty w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym.

Organy Inspekcji Sanitarnej nie wykonują badań jakości wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody (tzw. studni przydomowych), które stanowią źródło zaopatrzenia dla tzw. gospodarstw  indywidualnych.  Aby sprawdzić, czy woda we własnej studni jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, korzystający z takiego źródła powinien we własnym zakresie przeprowadzić badanie jakości wody. Sprawozdanie z badania wody można przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który dokona oceny pod kątem spełnienia wymagań zdrowotnych.

Wymagania dotyczące jakości wody pitnej  zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).