Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Sekcji Nadzoru EPIDEMIOLOGII należy w szczególności:

zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, pasożytniczych i nie zakaźnych mogących się szerzyć epidemicznie poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej, opracowywanie analiz sytuacji epidemiologicznych zachorowań wśród ludności na choroby zakaźne na terenie miasta i powiatu radomszczańskiego;

przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych i prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD – 10 oraz materiałach NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY; opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych zatruć pokarmowych; nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi  gruźlicą, wirusowym zapaleniem wątroby typu A, B, C, pałeczkami Salmonella, Shigella, nosicielami stałymi pałeczek duru brzusznego i osobami z kontaktu; nadzór epidemiologiczny w oparciu o system SENTINEL;

opracowywanie wniosków i wdrażanie odpowiedniego postępowania przeciwepidemicznego; opracowywanie i aktualizacja planów postępowania w sytuacjach awaryjnych; aktualizowanie procedur i instrukcji związanych z zapobieganiem,  wczesnym wykrywaniem i likwidacją skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczaniem ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych mogących wystąpić wskutek użycia broni biologicznej, udział w działaniach w sytuacjach kryzysowych;

opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i planów z działalności Sekcji; nadzorowanie jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie stanu higieniczno – sanitarnego, wdrażania standardów postępowania przeciwepidemicznego, zwłaszcza przestrzegania zasad prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz kontroli tych procesów;

ocena merytoryczna działalności zespołu do spraw zakażeń zakładowych; opiniowanie istniejących oraz nowopowstałych podmiotów leczniczych; opracowywanie informacji o stanie sanitarnym podmiotów leczniczych powiatu radomszczańskiego; prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej;

dystrybucja preparatów szczepionkowych zgodnie z PROGRAMEM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH na dany rok kalendarzowy, prowadzenie dokumentacji; prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki; nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych oraz opracowywanie sprawozdań zbiorowych w zakresie szczepień ochronnych i ich analiza; monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych;

przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w celu monitorowania zoonoz oraz innymi instytucjami; współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji; wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.