Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska należy:

W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ:

sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gleby i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego transportu kolejowego i drogowego, opracowywanie sprawozdań oraz ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności, opracowywanie planów kontroli obejmujących ich rodzaj, zakres i częstotliwość, przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym,

sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,

współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w oparciu o zawarte porozumienie, współpraca z innymi organami kontroli (Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Policja, Straż Miejska), współpraca z władzami samorządowymi oraz mediami,współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.

W ZAKRESIE HIGIENY PRACY:

sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy w zakładach pracy poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczących: utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawnych,

przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa, sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,

prowadzenie postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej,

wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących działań w zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym,

opracowywanie planów kontroli obejmujących ich rodzaj, zakres i częstotliwość, opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz dotyczących stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów,

współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w oparciu o zawarte porozumienie, współpraca z innymi organami kontroli (Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Policja, Straż Miejska), współpraca z władzami samorządowymi oraz mediami, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.

W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny procesów nauczania, wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących: higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku, higieny procesów nauczania,

przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym, opracowywanie planów kontroli obejmujących ich rodzaj, zakres i częstotliwość, opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz dotyczących stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

współpraca z organami prowadzącymi nadzorowane obiekty, współpraca z władzami samorządowymi oraz mediami, współpraca z innymi organami kontroli (Kuratorium Oświaty, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Policja,  Straż Miejska), współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.