Wystąpienie skierowane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku jako zarządzającego Krytą Pływalnią w Radomsku

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 13.11.2019 r. i 10.12.2019 r. oraz na podstawie przekazanego w dniu 19.12.2019 r. Sprawozdania z badania wody nr 970/19 pobranej na pływalni MOSiR ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdza, że w dalszym ciągu utrzymuje się przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych. W próbce wody wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji pobranej do badania w dniu 16.12.2019 r. stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 36 0C w 1 ml wody w ilości < 300 jtk., (poprzedni wynik badania: 46 jtk). Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U z 2015 r. poz. 2016) najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów dla parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20C po 48 h w 1 ml objętości próbki w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, wynosi 20 jtk.

Wobec powyższego należy uznać, że podejmowane działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji są nieskuteczne.

Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego użytkownikom pływalni, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku poleca wzmożenie nadzoru nad prowadzonymi działaniami naprawczymi w celu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami.

Wyniki kolejnych badań wody w zakresie dotyczącym ww. parametru należy przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radomsku w terminie do 06.01.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku przypomina ponadto o obowiązkach wynikając z przepisów przywołanego wyżej przepisu.

Zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o:

1) ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego,

2) spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny spełnienia dokonywanej przez zarządzającego pływalnią,

3)  podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

ust. 2. Komunikat zamieszcza się:

1) na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz

2) na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

ust.3. Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.