Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w oparciu o doniesienia medialne informuje o zwiększonym zagrożeniu związanym ze wzrostem wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenach gdzie ostatnio doszło do podtopień.

Pomimo braku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej przenoszonej przez komary w Polsce, duże skupiska tych owadów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi oraz zwierząt z terenów zalewowych. Należy pamiętać, że trwający sezon letni sprzyja zarówno aktywności na świeżym powietrzu jak również jest okresem wzmożonej aktywności tych owadów co w konsekwencji powoduje wzrost popytu na produkty biobójcze z grupy 18: Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów oraz z grupy 19: Repelenty i atraktanty.

Mając powyższe na uwadze, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zalecają używanie produktów z ww. grup w bezpieczny sposób.

Zasady postępowania przy stosowaniu produktów biobójczych odstraszających komary jak i zasady bezpieczeństwa osób je stosujących są dostępne na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego