Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie przekazanych w dniu 09.10.2018 r. przez Gminny Zakład Komunalny ul. Traktorowa 2, 97-532 Żytno Sprawozdań z badania jakości:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Rędziny, gmina Żytno.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 03.10.2018 r. w ramach prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny ul. Traktorowa 2, 97-532 Żytno kontroli wewnętrznej jakości wody.

W związku z zakończeniem działań naprawczych prowadzonych przez producenta wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wykona w ramach nadzoru kontrolne badania jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 07.09.2018 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Rędziny gmina Żytno.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl.