Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

  1. o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
  2. o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1239) jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku  informuje, że próby do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella przyjmowane są przez Laboratoria medyczne zlokalizowane na terenie miasta Radomska oraz transportowane do wyznaczonych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Badania pacjent może również wykonać bezpośrednio w Powiatowych Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych np. w Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie lub innych.

Jednocześnie informuje się, że w związku z likwidacją laboratorium bakteriologii przy PSSE Radomsko od roku 2007 zaniechano prowadzenia działalności w zakresie wykonywania badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella.