Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach
Wykaz laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania wody do spożycia zatwierdzonych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa łódzkiego

Wymagania  dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku.

I. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach prowadzonego nadzoru nad  jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kontrolują przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przez:

1) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
2) podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć
w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę.

II. Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach:

1) wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
2) wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę;
3) prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad jakością wody.

III. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne jak również ww. podmioty są zobowiązane do:

1) prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody, która obejmuje wykonywanie badań jakości wody w zakresie i z częstotliwością określoną w rozporządzeniu;
2) informowania inspektora sanitarnego o przekroczeniach parametrów jakości wody oraz przekazywania  wyników badań w określonych w przepisie terminach.

IV. W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, powiatowy inspektor sanitarny:

1) pobiera  próbki wody do badań;
2) wykonuje badania jakości wody  zgodnie z ustalonym  planem działania na dany rok;
3) stwierdza:
a) przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;
b) przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa;
c) warunkową przydatność wody do spożycia w określonym rozporządzeniem przypadku
d) brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

V. Konsumenci uzyskują informacje o jakości wody w przypadku:

1) udzielenia zgody na odstępstwo;
2) stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania,
3) stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem możliwości jej wykorzystywania do innych celów niż do spożycia przez ludzi
– z komunikatów opracowywanych przez inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

VI. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w porozumieniu z inspektorem sanitarnym w ramach informowania mieszkańców o jakości wody przedstawia na bieżąco informację uwzględniającą:

1) zagrożenia wynikające z braku wykonywania badań jakości wody;
2) wskazanie czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia przed niepożądanymi skutkami wynikającymi z jakichkolwiek zanieczyszczeń wody.

VII. W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia.

Prof. Julian Aleksandrowicz powiedział „Zdrowie i życie człowieka zależy w dużej mierze od rodzaju i jakości wody, którą na co dzień pije”.