Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw Zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy:

uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

wydawanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko i określania zakresu raportu;

uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych oraz zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;  wyrażanie zgody  zgodnie z kompetencjami określonymi w przepisach odrębnych;

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.