W województwie łódzkim w bieżącym roku odnotowano 14 przypadków zachorowań na odrę. Zachorowania te wystąpiły w miesiącach marzec – kwiecień 2018 r. na terenie powiatu wieruszowskiego i były ze sobą powiązane. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie we współpracy z podmiotami leczniczymi na terenie powiatu wieruszowskiego, władzami samorządowymi i Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym podjął wówczas działania mające na celu ograniczenie szerzenia się zakażeń, takie jak m.in. przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, objęcie nadzorem epidemiologicznym wszystkich osób z kontaktu z chorymi, zorganizowanie badań w kierunku odry u osób chorych i szczepień ochronnych osób narażonych oraz szeroko zakrojone działania informacyjno – edukacyjne.

Od tamtego czasu na terenie województwa łódzkiego nie zarejestrowano przypadku zachorowań na odrę. W przypadku zgłoszenia podejrzenia zachorowania na odrę zostaną niezwłocznie podjęte wszystkie niezbędne ww. działania zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie. Po zgłoszeniu się osoby chorej na odrę do lekarza, lekarz zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego przypadku do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W 2017 r. na terenie województwa łódzkiego odnotowano 1 przypadek zachorowania na odrę u osoby po powrocie z zagranicy. Natomiast w 2016 r. nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na odrę.

Zalecenia dla osób, u których wystąpią objawy chorobowe mogące wskazywać na odrę:

  1. Należy zgłosić się do lekarza (wskazane jest udanie się do lekarza własnym środkiem transportu i poinformowanie przy umawianiu wizyty o podejrzeniu odry).
  2. Należy ograniczyć kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum.
  3. Należy zastosować się do zaleceń lekarza i zaleceń służb sanitarnych.

Zalecenia odnośnie szczepień ochronnych przeciwko odrze:

Szczepienia ochronne przeciwko odrze są uważane za najskuteczniejszą metodę zapobiegania tej chorobie.

O możliwości wykonania szczepienia ochronnego u danej osoby decyduje lekarz po przeprowadzeniu badania kwalifikacyjnego. Osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę. Przechorowanie odry daje trwałą odporność na całe życie. Jeśli nie ma się pewności co do przechorowania odry można zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzgodnienia zasadności wykonania badania w kierunku przeciwciał przeciwko odrze w klasie IgG.

Szczepienia przeciwko odrze przeprowadza się szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce. Wszystkie zarejestrowane szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce dopuszczone są do stosowania także u osób dorosłych. Szczepionkę podaje się zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

  1. U dzieci z zaległym obowiązkowym szczepieniem ochronnym przeciwko odrze należy uzupełnić to szczepienie. Szczepienia u osób do ukończenia 19 lat są bezpłatne.
  2. Osoby, u których udokumentowane jest podanie dwóch dawek szczepionki przeciwko odrze są uodpornione przeciwko tej chorobie.
  3. Osoby, u których udokumentowane jest podanie jednej dawki szczepionki przeciwko odrze mogą otrzymać drugą dawkę szczepionki, która podawana jest po upływie co najmniej 4 tygodni od podania pierwszej dawki.
  4. Osoby, u których nie jest udokumentowane szczepienie przeciwko odrze  mogą poddać się szczepieniu.

Szczepienia u osób dorosłych są wykonywane jako szczepienia zalecane, tzn. osoba szczepiona ponosi koszt preparatu szczepionkowego, zaś badanie kwalifikacyjne i zabieg podania szczepionki są wykonywane bezpłatne w poradni podstawowej opieki zdrowotnej do której zadeklarowana jest dana osoba i która ma podpisaną umowę z NFZ na wykonywanie szczepień ochronnych.

Zalecenia dla podmiotu leczniczego, do którego zgłosi się osoba z podejrzeniem zachorowania na odrę:

  1. Każdy przypadek podejrzenia odry powinien być niezwłocznie w ciągu 24 godzin zgłoszony przez lekarza do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  2. Osobę chorą należy poinformować o konieczności izolacji i wykonania badań w kierunku odry. Badania te są wykonywane bezpłatnie w ramach Programu Eliminacji Odry i Różyczki WHO. Szczegółowe informacje o sposobie pobierania i warunków transportu materiału do badań podane są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dot. postępowania przeciwepidemicznego w/zw z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę

Ulotka informacyjna w języku rosyjskim