FORMULARZE, WZORY, ZAŁĄCZNIKI

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością

Program Szczepień Ochronnych na rok 2019
Jednorazowe zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe
Roczne Zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe
MZ 55 Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń podlegających zgłaszaniu
Zgł. podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy ZLK-2
Zgłoszenie zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową ZLK-3
Zgł. pod. lub rozp. zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu ZLK-4
Zgł. pod. lub rozp. zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-5
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego BCG
Form. zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG
Zranienia ostrymi narzędziami /wzory dokumentacji/

Wniosek o wydanie opinii (obiekt hotelarski, apteka, placówka oświatowo – wychowawcza i opiekuńcza)

EKSHUMACJE procedury postępowania, dokumentacja

CHOROBY ZAWODOWE procedury postępowania, formularze

Zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest
Zawiadomienie o zakończeniu budowy/ rozbudowy/ zmiany sposobu użytkowania na podstawie art. 56 Prawa budowlanego