Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej /wypełnia pracownik lub pracodawca/
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej /wypełnia lekarz/
Karta oceny narażenia zawodowego
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
Wykaz chorób zawodowych

Tryb postępowania przy podejrzeniu choroby zawodowej został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz.1367). Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać: pracodawca, każdy lekarz (lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy, lekarz każdej specjalności leczący pacjenta, lekarz stomatolog) lub pracownik aktualnie zatrudniony lub były pracownik (bezrobotny, rencista, emeryt). Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej należy złożyć pisemnie na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1379).

Pracodawca dokonuje zgłoszenia na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej . Oryginał wypełnionego druku przesyła do: właściwego państwowego inspektora sanitarnego i właściwego okręgowego inspektora pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Lekarz kieruje pacjenta na druku skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej. Wypełniony druk wraz z dokumentacją medyczną przesyła do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Jeżeli pacjenta kieruje lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad zakładem pracy dodatkowo załącza druk karta oceny narażenia zawodowego. Lekarz zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej nie ma już obowiązku przesyłania kopii druku skierowania do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i państwowego inspektora pracy. Zgłoszenia tego dokonuje lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną (Art. 235 § 22 Kodeksu pracy t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666).

Pracownik aktualnie zatrudniony dokonuje zgłoszenia przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy. Schemat postępowania jak wyżej.Pracownik aktualnie niezatrudniony dokonuje zgłoszenia na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Wypełniony druk przesyła państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu ze względu na siedzibę byłego zakładu pracy.