Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok /szczątków/
Wniosek o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok /szczątków/
Załącznik nr 1 – oświadczenie właściciela, zarządcy cmentarzy w sprawie ekshumacji zwłok
Załącznik nr 2 – oświadczenie właściciela, zarządcy cmentarzy w sprawie pochowania zwłok

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
– na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
– na zarządzenie prokuratora lub sądu,
– na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel,
– na podstawie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia grobu, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
Osobami uprawnionym do pochowania zwłok, które mogą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację są:
– pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
– krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
– krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
– krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
– powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
– osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych.