Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Strzałków zaopatrującego miejscowości: Strzałków, Grzebień – stwierdzono  podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów.
W próbce wody pobranej w dniu 30.10.2018 r. ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C po 72 h wynosiła > 300 jtk/1ml.

Wartość parametryczna dla tych bakterii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), została określona jako – „bez nieprawidłowych zmian”. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała  100 jtk /1 ml.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia MZ.

Zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

Podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (na przykład transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl