Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku”

Wartość ogólna zadania: 230.771,62 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 86.000 zł w formie przekazania środków państwowej jednostce budżetowej

W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku.

Opublikowano: 14.12.2017r.

zainwestujwekologie.pl

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o Zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 Projekt techniczny
Załącznik Nr 2 Przedmiar
Załącznik Nr 3 Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót
Załącznik Nr 4 Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Załącznik Nr 5 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 6 Wykaz robót
Załącznik Nr 7 Wykaz osób
Załącznik Nr 8 Zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik Nr 9 Oświadczenie przynależność do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 10 Formularz oferty
Załącznik Nr 11 Oświadczenie o odpowiedzialności solidarnej, pełnomocnictwo
Załącznik Nr 12 Wzór umowy
Załączniki do dokumentacji technicznej /plik spakowany/