Co roku, 31 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i globalni partnerzy świętują Światowy Dzień Bez Tytoniu (WNTD). Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia na dym z drugiej ręki oraz zniechęcenia do używania tytoniu w jakiejkolwiek formie.

Tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019 jest „Tytoń i zdrowie płuc”. Kampania zwiększy świadomość na temat:

  • negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie płuc ludzi, od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego,
  • podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.

Kampania służy również jako wezwanie do działania, opowiadając się za skuteczną polityką ograniczania konsumpcji tytoniu i angażowania interesariuszy z wielu sektorów w walkę o kontrolę tytoniu.

Cele kampanii World No Tobacco Day 2019

Najskuteczniejszym środkiem poprawy zdrowia płuc jest ograniczenie używania tytoniu i narażenia na dym z drugiej ręki. Jednak wiedza wielu grup społeczeństwa, a zwłaszcza palaczy, na temat wpływu na zdrowie płuc ludzi z palenia tytoniu i narażenia na dym z drugiej ręki jest niska w niektórych krajach. Pomimo mocnych dowodów na szkodliwość tytoniu dla zdrowia płuc, potencjał kontroli tytoniu w poprawie zdrowia płuc pozostaje niedoceniany.

Przekrojowy temat tytoniu i zdrowia i płuc ma wpływ na inne globalne procesy, takie jak międzynarodowe wysiłki na rzecz kontroli chorób niezakaźnych (NCD), gruźlicy i zanieczyszczenia powietrza w celu promowania zdrowia. Służy jako okazja do zaangażowania zainteresowanych stron z różnych sektorów i wzmocnienia pozycji krajów w celu wzmocnienia wdrażania sprawdzonych środków kontroli tytoniu MPOWER zawartych w Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (WHO FCTC).

Wezwanie do działania

Zdrowie płuc nie jest osiągane jedynie przez brak choroby, a dym tytoniowy ma poważne konsekwencje dla zdrowia płuc palaczy i osób niepalących na całym świecie. Rodzice i inni członkowie społeczności powinni podejmować środki w celu promowania własnego zdrowia i zdrowia swoich dzieci, chroniąc je przed szkodami spowodowanymi przez tytoń. Więcej informacji na stronie Światowej Organizacji Zdrowia WHO https://www.who.int/

NIE TOŃ W NIKOTYNIE