Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, uwzględniając ochronę zdrowia publicznego oraz potrzebę dostarczania społeczeństwu informacji o jakości wody na pływalniach, dokonał rocznej oceny jakości wody na pływalni krytej w Radomsku czytaj całość