Do podstawowych zadań pracownika na Samodzielnym Stanowisku Pracy do spraw OŚWIATY ZDROWOTNEJ i PROMOCJI ZDROWIA należy:

inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie oświaty zdrowotnej oraz promocji zdrowia; monitorowanie przebiegu i ocenianie efektów przeprowadzonych działań oświatowo-zdrowotnych w nadzorowanych obiektach (placówki służby zdrowia i placówki oświatowo-wychowawcze);

współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz prasą i telewizją lokalną w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia; udostępnianie pomocy dydaktycznych oraz materiałów oświatowo-zdrowotnych nadzorowanym placówkom; prowadzenie szkoleń, narad oraz udzielanie instruktażu koordynatorom oświaty zdrowotnej w nadzorowanych placówkach;

opracowywanie rocznego planu pracy, rocznego planu zasadniczych przedsięwzięć oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań z działalności Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zgodnie z terminem; wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.