Cel główny programu: Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie. Cele szczegółowe: Uporządkowanie oraz poszerzenie informacji na temat zdrowia. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia oraz uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem a także wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Adresaci programu: Dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych. Rodzice i opiekunowie dzieci. Realizatorzy: Nauczyciele w szkołach realizujących program, inni przedstawiciele œśrodowiska szkolnego. Koordynatorzy: Pracownicy promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu radomszczańskiego. Wytypowani pracownicy placówek uczestniczących w programie.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

  • Program przeznaczony  jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
  • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
  • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
  • Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Oczekiwane efekty działań edukacyjnych: Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia.

Kwestionariusz szkolny
Poradnik Szkoły wolne od dymu tytoniowego
Poradnik dla szkół