Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Cel główny programu: zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Cele szczegółowe: zwiększenie wiedzy o szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem palenia tytoniu.

ADRESACI PROGRAMU: Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Realizatorzy: Nauczyciele. Inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne. Przeszkoleni liderzy.Koordynatorzy: Pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej; wytypowani nauczyciele ze szkół uczestniczących w programie.

OCZEKIWANE EFEKTY realizacji programu: Przyswojenie wiedzy o tym, że: Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem. Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki estetyczne i zdrowotne. Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia. Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości. Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste, rodzina, rówieśnicy i media. Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali. Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież. Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia. Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym. Kształtowanie postaw: Zobowiązujących do niepalenia. Dumy z faktu niepalenia. Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia. Odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do: Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu. Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia. Przeciwstawiania się paleniu tytoniu. Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.

Kwestionariusz szkolny
Ankieta szkolna
Poradnik dla szkoły
Poradnik Szkoły wolne od dymu tytoniowego