Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w SEKCJI NADZORU HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA i PRZEDMIOTÓW UŻYTKU należy w szczególności:

kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;

kontrola przestrzegania przepisów ustawy o kosmetykach, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, w szczególności kontrola warunków produkcji, pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi;

kontrola dokumentacji i oględziny masy towarowej, wydawanie świadectw jakości zdrowotnej, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z importu w ramach Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

opracowywanie i realizacja planów pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków do badania w ramach urzędowej kontroli i monitoringu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji w/w planów;

opracowywanie planów kontroli obejmujących ich rodzaj, zakres i częstotliwość w oparciu o ocenę ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności; opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz dotyczących stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów; udział w opracowywaniu ognisk zatruć pokarmowych; udział w opiniowaniu projektów budowy lub przebudowy obiektów żywieniowo – żywnościowych w zakresie spełnienia wymogów sanitarnych;

współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Handlową, PIORIN oraz Inspekcją Farmaceutyczną  w oparciu o zawarte porozumienia; współpraca z innymi organami kontroli (Policja, Straż Miejska, IJHARS) w zakresie poprawy stanu sanitarnego oraz z mediami; współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji;

wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemów informowania o produktach niebezpiecznych (RASFF i RAPEX);

przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; aktualizacja bazy danych o nadzorowanych zakładach w ramach aktualnie obowiązującego systemu informatycznego; przeprowadzanie ocen jakości posiłków w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego; stałe śledzenie stron internetowych Komisji Europejskiej oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pod kątem zmian obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz informacji o pojawiających się nowych przepisach; wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.